Barn och unga delaktiga tidigt i planeringsprocessen
Malmö

Barn och unga delaktiga tidigt i planeringsprocessen

I Bunkeflostrand i västra delen av Malmö planeras för ungefär 1500 nya bostäder, både enfamiljs- och flerfamiljshus, och för ett nytt torg med handel och service. Genom att bjuda in delaktighet tidigt i processen bidrar både stadsbyggnadskontoret och byggaktören Skanska till att förbättra barn och ungas livsvillkor i stadsdelen.

Ungefär samtidigt som arbetet med detaljplanerna startade hösten 2018 inledde Malmö stad satsningen Communities That Care, CTC, i Bunkeflostrand. Målet för CTC är att skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga genom att påverka de bakomliggande faktorerna till att problem uppstår.

Arbetet utgår från ett antal vetenskapligt belagda risk- och skyddsfaktorer. Riskfaktorer ökar risken för ett barn att drabbas av problem längre fram i livet och skyddsfaktorer buffrar motståndskraft mot att drabbas av problem. Några riskfaktorer hänger ihop med närmiljön, där barnet bor och vistas på dagarna. Flera av skyddsfaktorerna handlar om delaktighet, både hemma och i skolan men också i närmiljön och samhället i stort.

Aengsdal2

Bild: Smilla, Alicie, Alice och Vera har byggt ett torg helt utan affärer: FRI-torget. Här ska man besökarna få en fri stund.

Byggaktören Skanska äger marken där det planeras för ett nytt torg med handel och service. Genom att öppna upp den gemensamma planeringsprocessen för barn och unga att delta bidrar både stadsbyggnadskontoret och Skanska till att stärka skyddsfaktorerna i stadsdelen.

- Tillsammans med Skanska har vi formulerat frågor där vi är intresserade av barnens tankar. Till exempel vad som ska finnas på det nya torget, hur det ska kännas att vara där, hur torget ska bli en trygg plats och hur man ska ta sig dit. Man kan säga att barnen gör förstudier åt oss. Ingen av oss som gör planeringsarbetet är mellan 5 och 15 år och bor i Bunkeflostrand så för att veta hur unga tänker måste vi ju fråga dem, säger Steffanie Esse som jobbar med delaktighet och dialog på stadsbyggnadskontoret.

 Skanska vill också börja använda platsen där torget ska byggas redan nu, så kallad mellananvändning, innan bygget kommer igång. Vad skulle kunna göras på platsen redan nu, frågade de barnen.

- Planeringsprocesser tar ofta lång tid. Vi ville ge barn och unga möjlighet att se resultatet av sina idéer snabbare än så. Vi tycker också att det är bra att ge plats för aktiviteter och möten redan nu, något som har efterfrågats av de boende i Bunkeflostrand, säger Dagmar Gormsen, hållbarhetsspecialist på Skanska.

Aengsdal3

Bild: Mathilde och Tyras torg heter KAFF-torget, här finns en lekplats med klätterställning.

Parallellt med arbetet med detaljplanerna för Bunkeflostrand arbetar aktörerna i CTC:s lokala områdesteam också med att arrangera en Bunkeflodag. Förhoppningen är att Bunkeflodagen ska bidra med att stärka trivseln och bykänslan och bli en mötesplats för boende i alla åldrar.

Bunkeflodagen kommer arrangeras på den plats där det nya torget ska byggas och blir också startskottet för mellananvändningen.

- Att samarbeta så tätt med byggaktören Skanska och med CTC:s lokala områdesteam har många fördelar. När vi bjuder in till dialog och delaktighet dyker det alltid upp frågor som inte hanteras inom ramen för detaljplanen. Det kan till exempel handla om trygghet och trivsel som är jätteviktiga frågor men som stadsbyggnadskontoret inte har någon direkt rådighet över. Då är det fantastiskt att ha ett samarbete med andra förvaltningar, med fastighetsägarna och de som faktiskt kan göra något åt frågan, säger Steffanie Esse.

Läs mer:

Communities That Care, CTC

Utvecklingen i Bunkeflostrand